Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma PRIMA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 64,
w Grudziądzu (kod pocztowy: 86-300), tel.: 56 46 44 244, adres e-mail: biuro@primaczysto.pl wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749546, NIP: 8762480416, REGON: 381180225.

2. Celem zbierania danych jest: obsługa zapytań klientów, wykonanie umowy sprzedaży na odległość (drogą
elektroniczną).

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. –
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – umowy, a w rezultacie zawarcia umowy
sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu – umowy, a w rezultacie
zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kliknij aby pobrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych